วันเสาร์ที่ 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2552

ขอเชิญทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธตามสถานที่ต่างๆ


พระพุทธองค์ทรงตรัสว่า

"ผู้ใดปราถนาจะอุปปัฏฐากเราตถาคตผู้นั้นพึงรักษาภิกษุป่วย ไข้"

อานิสงส์การบริจาคเงินบำรุงภิกษุสามเณรอาพาธ
๑. ชื่อว่าเสมือนอุปัฏฐากพระพุทธเจ้า ดังพระพุทธพจน์ที่ว่า "ผู้ใดต้องการอุปัฏฐากเราตถาคต ผู้นั้นจงไปอุปัฏฐากภิกษุไข้เถิด"
๒. อกุศลกรรมในอดีตชาติ จะเปลี่ยนจากหนักเป็นเบา จากเบาเป็นสูญ ถือเป็นการสเดาะเคราะห์อย่างหนึ่งได้
๓. เจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติ เมื่อได้รับส่วนบุญนี้จะเลิกจองเวรจองกรรม ช่วยให้พ้นเวรพ้นกรรม
๔. สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครอง เทวดารักษา สรรพวิญญาณเมตตาปราณี
๕. เหล่าวิญญาณร้ายไม่อาจเบียดเบียนบีฑาได้
๖. จิตใจสงบร่มเย็น ปวงภัยไม่เกิด ฝันร้ายไม่มี มีสง่าราศีผ่องใส สุขภาพเเข็งเเรง กิจการงานเป็นมงคลแก่ตัว อายุยืนยาว ไม่เจ็บไข้ได้ป่วย
๗. คุณธรรมเจริญมั่นคง ปฏิบัติธรรมก้าวหน้า ปัญญาเกิด
๘. ไม่พลัดพรากจากคนรัก ของรัก ก่อนเวลาอันควร
๙. ชื่อว่าได้อุปถัมภ์บำรุงพระพุทธศาสนาให้มั่นคง ยั่งยืน
๑๐. ถือเป็นการทำสังฆทานอย่างหนึ่ง เพราะเป็นการถวายการอุปัฏฐากบำรุงแก่พระภิกษุสงฆ์จำนวนมาก
๑๑. จะไม่ไร้ญาติขาดมิตร เวลาแก่ เวลาเจ็บไข้ได้ป่วยจะมีคนคอยดูเเล ไม่ถูกทอดทิ้งให้อยู่คนเดียว
๑๒. มีเดชบารมีมาก มียศวาสนา เป็นใหญ่เป็นโต ไม่มีใครข่มขี่เบียดเบียนได้
๑๓. จะเป็นที่รักแก่คนทั้งปวง ไปที่ใดจะมีผู้คอยช่วยเหลือเกื้อหนุน ไม่ถูกปล่อยให้ขัดข้องในเรื่องทั้งปวง
๑๔. จะมีสมบัติมาก และสมบัติจะไม่ถูกทำลายโดยราชภัย โจรภัย อัคคีภัย อุทกภัย วาตภัย ฯลฯ
๑๕. จะได้พบพระอริยสงฆ์ ได้พบพระอรหันต์ ได้พบพระดี ได้พบพระเครื่องพระบูชาที่มีความศักดิ์สิทธิ์ ไม่เจอพระปลอม ไม่เจอพระเก๊ พระทุศีล
๑๖. จะได้ฟังธรรมจากพระอริยเจ้า และเข้าถึงธรรมได้โดยง่ายดาย
๑๗. จะได้เจอครูบาอาจารย์และเพื่อนที่ทรงคุณธรรม
๑๘. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้จะเป็นปัจจัยแก่สวรรค์และนิพพาน
๑๙. ด้วยบุญที่อุปัฏฐากภิกษุอาพาธนี้ สามารถอธิษฐานให้เป็นปัจจัยแก่การบรรลุเป็นพระมหาสาวก พระอัครสาวก พระปัจเจกพุทธเจ้า และพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ในอนาคตกาลได้
ขอเชิญทำบุญช่วยพระภิกษุอาพาธ

๐๑. โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒ - ๒๔๗๑๘๒๕-๖, ๐๒ - ๓๕๔๔๓๑๐

ธนาคารกรุงไทย สาขา ถนนศรีอยุธยา

เลขบัญชี ๐๑๓-๑-๘๕๐๒๖-๑

ชื่อบัญชี "เงินบริจาคบำรุงโรงพยาบาลสงฆ์"

(หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ ๐๒-๓๕๔๔๒๗๓)

หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุได้ ๔ วัตถุประสงค์

ค่าเลือด ค่ายา ค่ารักษา บำรุงทั่ว ๆ ไป

เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้นำไปรักษาพระสงฆ์อาพาธทันที

๐๒. มูลนิธิ โรงพยาบาลสงฆ์ กรุงเทพฯ

โทร. ๐๒ - ๓๕๔๔๒๘๘, ๐๒ - ๓๕๔๔๒๗๘, ๐๒ - ๖๔๐๙๕๓๗, ๐๒ - ๓๕๔๔๒๙๓ ต่อ ๔๑๑๑, ๕๑๒๕

ธนาคารทหารไทย สำนักพหลโยธิน

เลขบัญชี ๐๐๑ - ๒ - ๔๖๑๘๐ - ๒

ชื่อบัญชี "มูลนิธิโรงพยาบาลสงฆ์"

(หากต้องการใบอนุโมทนาแฟกซ์ใบโอนที่เบอร์ ๐๒ - ๖๔๔๙๗๗๙)

หมายเหตุ สามารถระบุหรือไม่ระบุได้ ๔ วัตถุประสงค์

ค่าเลือด ค่ายา ค่ารักษา บำรุงทั่ว ๆ ไป

เงินที่เข้าบัญชีนี้ ใช้เฉพาะดอกผลเท่านั้น เงินตั้งแต่ ๑,๐๐๐ บาท สามารถขอตั้งและระบุชื่อกองทุนได้

๐๓. โรงพยาบาลจุฬาฯ

ตึกวชิรญาณวงศ์ (หอสงฆ์อาพาธจุฬา) โทร. ๐๒ - ๒๕๖๔๒๖๓

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา สภากาชาดไทย

เลขบัญชี ๐๔๕ - ๒ - ๘๘๐๐๐ - ๖

ชื่อบัญชี "สภากาชาดไทย"

เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธจุฬาที่เบอร์แฟกซ์ ๐๒ - ๒๕๑๗๙๐๑

๐๔. โรงพยาบาลศิริราช

โทร. ๐๒ - ๔๑๙๗๖๕๘ - ๖๐ กด ๑๐๑ และ ๑๐๔ แฟกซ์กด ๑๓๑

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา อรุณอัมรินทร์

ประเภทบัญชีออมทรัพย์

เลขบัญชี ๑๕๗ - ๑ - ๐๘๑๐๘ - ๓

ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"

หรือ

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา ศิริราช

ประเภทบัญชีกระแสรายวัน

เลขบัญชี ๐๑๖ - ๓ - ๐๐๐๔๙ - ๔

ชื่อบัญชี "ศิริราชมูลนิธิ"

เมื่อโอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ว่า เพื่อพระอาพาธศิริราชที่เบอร์แฟกซ์ โทร.

๐๒ - ๔๑๙๗๖๕๘ - ๖๐ กด ๑๓๑

๐๕. โรงพยาบาลวิชัยยุทธ

โทร. ๐๒ - ๖๑๘๖๒๐๐

ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา คลองประปา

ประเภทบัญชีฝากประจำ ๑๒ เดือน

เลขบัญชี ๐๕๓ - ๒ - ๐๗๗๕๘ - ๒

ชื่อบัญชี "มูลนิธิเพื่อรักษาพยาบาลพระภิกษุอาพาธ โรงพยาบาลวิชัยยุทธ"

แฟกซ์ ๐๒ - ๒๗๘๑๐๑๗

๐๖. ที่พักสงฆ์ ก.ม. ๒๗

โทร ๐๒ - ๕๒๓๖๔๔๖

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขา ประชาชื่น

เลขบัญชี ๑๙๓ - ๐ - ๑๐๑๐๗ - ๔

ชื่อบัญชี "มูลนิธิจันทสาโร (หลุยส์)"

หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาโทรศัพท์กราบเรียนถามพระว่าจะให้ทำอย่างไร หรือเขียนจดหมายถาม

ที่อยู่ ๗๕/๑๕ ซอยแข็งขัน ๓ ถนนพหลโยธิน ซอย ๖๔ กทม.

๐๗. โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม จ. สุโขทัย

โทร ๐๕๕ - ๖๕๙๐๗๒

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาทุ่งเสลี่ยม

เลขบัญชี ๔๖๐ - ๐ - ๐ ๒๒๗๕ - ๒

ชื่อบัญชี "วัดพิพัฒน์มงคล"

หากต้องการใบอนุโมทนากรุณาสอบถามก่อน

จุดเด่นของหอสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลทุ่งเสลี่ยม คือ การใช้แพทย์แผนไทยเข้าร่วมการรักษาด้วย

เบอร์บัญชีนี้เป็นการสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธแบบชั้นเดียว จำนวน ๓๐ เตียง งบประมาณ ๙ ล้านบาท

(หากเงินเกินค่าก่อสร้างจะนำไปใช้ในการรักษาพระภิกษุสงฆ์และประชาชนต่อไป)

๐๘. โรงพยาบาลเลย

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาภูเรือ (จังหวัดเลย)

เลขบัญชี ๗๕๘ - ๒ - ๐๐๗๗๗ - ๔

ชื่อบัญชี "วัดป่าม่วงไข่"

ดำเนินการโดย หลวงพ่อขันตี ญาณวโร

๐๙. ตึกพิเศษสงฆ์ 94 ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร โรพยาบาลศรีสมเด็จ

ธนาคารกรุงเทพฯ

เลขบัญชี ๒๖๙ - ๔ - ๗๗๗๗๗ - ๘

ชื่อบัญชี "๙๔ ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร"

หรือ

ธนาคารกรุงไทย

เลขบัญชี ๔๔๘ - ๐ - ๑๐๗๖๓ - ๐

ชื่อบัญชี "๙๔ ปีหลวงปู่ศรี มหาวีโร"

ผู้ประสานงาน ๐๘๖ - ๒๔๑๔๔๔๗ ๐๘๖ - ๒๒๘๗๔๘๙

โรงพยาบาลศรีสมเด็จ ๐๔๓ - ๕๐๘๑๕๑, ๐๔๓ - ๕๐๘๑๕๓ - ๕

๑๐. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

ธนาคารทหารไทย สาขาบ้านผือ

เลขบัญชี ๓๖๒ - ๒ - ๓๖๔๕๒ - ๓

ชื่อบัญชี "กองทุนหออภิบาลสงฆ์หลวงปู่มั่น ภูริทัตโต โรงพยาบาลศรีนครินทร์ ในอุปถัมภ์วัดป่านาคำน้อย"

แฟกซ์ ๐๔๓ - ๓๔๘๓๙๕ ระบุ หอสงฆ์ ๑๙ ชั้น

หัวหน้าหอสงฆ์ คุณวรารัตน์ สุนทราภา ๐๔๓ - ๓๖๖๓๓๑

๑๑. โรงพยาบาลศรีนครินทร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

โทร. ๐๔๓ - ๓๖๖๓๓๑

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เลขบัญชี ๕๕๑ - ๒ - ๙๙๖๖๕ - ๘

ชื่อบัญชี "หอสงฆ์ตึก ๑๙ ชั้น"

แฟกซ์ ๐๔๓ - ๓๔๘๙๕ ระบุ หอสงฆ์ ๑๙ ชั้น

ทั้งรายการที่ ๑๐ และ ๑๑ หากพระภิกษุสงฆ์อาพาธเดินทางไปถึงจังหวัดขอนแก่นแล้ว

ไม่มีที่พักรอการตรวจ ให้พักที่วัดป่ามหาวิทยาลัย หรืออีกชื่อว่า วัดป่าโนนม่วงได้ แม้ที่สุดอาจต้องพักระยะยาวก็พักได้

๑๒. โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์ จ. อุบลราชธานี

โทร.๐๔๕ - ๓๑๙๓๐๐๙๘

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบางรัก

เลขบัญชี ๒๔๒ - ๐ - ๑๔๕๖๗ - ๐

ชื่อบัญชี "มูลนิธิ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษามหาวชิราลงกรณ์"

แฟกซ์ ๐๒ - ๖๗๓๙๙๔๐ - ๓ ๐๔๕ - ๓๑๙๓๙๙

(รายการนี้อยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารส่วนสุดท้าย

และสวนสมุนไพรไทยที่ต่อไปภายภาคหน้าอาจเป็นแพทย์ทางเลือกอีกแผนหนึ่ง)

๑๓. ตึกสงฆ์อาพาธ โรงพยาบาลอุดร ๑๐ ชั้น ๒๐๐ ล้านบาท

ขณะนี้ทราบว่าได้เงินทำบุญ ๑๐๗ ล้านบาทแล้ว

( กำลังอยู่ในระหว่างการก่อสร้างอาคารหอสงฆ์อาพาธ ๑๐ ชั้น )

โทร ๐๔๒ - ๓๔๘๘๙๐, ๐๔๒ - ๒๘๒๒๕๘

ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอกมัย

เลขบัญชี ๐๕๙ - ๒ - ๕๐๑๐๐ - ๙

ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"

หรือ

ธนาคารกสิกรไทย สาขาอุดรธานี

เลขบัญชี ๑๑๐ - ๒ - ๒๐๗๓๓ - ๓

ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาอุดร

เลขบัญชี ๕๑๐ - ๔ -๑๘๗๓๔ - ๘

ชื่อบัญชี "ผ้าป่า ๘๔,๐๐๐ กอง โรงพยาบาลอุดรธานี โดยหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน"

(โอนต่างสาขาไม่เสียค่าบริการ ถามได้ที่เคาน์เตอร์ธนาคาร)

แฟกซ์ ๐๔๒ - ๒๔๔๒๔๙

๑๔. มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โทร ๐๒ - ๔๑๒๒๗๕๒

ธ. กรุงเทพฯ สาขาบางกอกน้อย

เลขบัญชี ๑๑๙ - ๐ -๒๐๐๑๓๗

ชื่อบัญชี "น.ส. มานี ตั้งตรงจิต"

โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด เช่น เป็นค่ารถ ค่าเดินทางแก่พระ

หรือค่าฟอกเลือด หรืออื่น ๆ

๑๕. มูลนิธิหลวงปู่มั่น ภูริทัตโต

โทร. ๐๒ - ๔๑๒๒๗๕๒

ธ. กสิกรไทย สาขาพรานนก

เลขบัญชี ๐๑๙ - ๒ - ๒๗๕๐๒ - ๔

ชื่อบัญชี "มูลนิธิพระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต"

โอนแล้วต้องแฟกซ์ทุกครั้งเพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ที่แน่ชัด

เช่นเป็นค่าจัดถวายภัตตาหารเลี้ยงพระที่มาพักหรือค่าอื่น ๆ

๑๖. โรงพยาบาลไทยนครินทร์ ถนนบางนา - ตราด ก.ม. 3.5

โทร ๐๒ - ๓๖๑๒๗๒๗ ต่อ 3316 ๓๓๑๖

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาบางนา - ตราด ก.ม. 3.5

เลขบัญชี ๑๑๗ - ๒ - ๐๖๙๙๙ - ๔

ชื่อบัญชี "กองทุนหลวงพ่อพุธ ฐานิโยเพื่อพระอาพาธ"

โอนแล้วต้องแฟกซ์แจ้ง ๐๒ - ๓๖๑๒๗๗๗

๑๗. กองทุนโลกทิพย์

โทร ๐๒-๒๔๘๓๒๙๑-๓

ธนาคารกสิกรไทย สาขา อโศกดินแดง

เลขบัญชี ๐๔๙ - ๒-๐๘๗๐๘ - ๖

ชื่อบัญชี "มงคล เนินอุไร"

โอนแล้วต้องแฟกซ์เพื่อแจ้งวัตถุประสงค์ทุกครั้งว่า เพื่อพระอาพาธ

แฟกซ์เบอร์ ๐๒ - ๒๔๖๖๔๖๓

(รายการที่ ๑๗ นี้หากมีพระอาพาธไม่มีค่าเดินทางเข้ากรุงเทพฯเพื่อการรักษาหรือค่าอื่นใด

รวมทั้งค่ารักษาสามารถโทรไปแจ้งและขอได้โดยผู้ขอไม่จำเป็นต้องเป็นพระที่ป่วย

เพียงแต่ทำตามกติกาของโลกทิพย์เท่านั้น )

๑๘. โรงพยาบาลรามาธิบดี

ตึกใหม่ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์

โทร. ๐๒ - ๒๐๑๑๒๐๕, ๐๒ - ๒๐๑๒๕๒๒,๐๒ - ๒๐๑๑๖๕๕

ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขารามาธิบดี

เลขบัญชี ๐๒๖ - ๒-๕๘๒๐๐ - ๐

ชื่อบัญชี "ศูนย์การแพทย์สิริกิตต์"

โอนแล้วแฟกซ์เบอร์ ๐๒-๒๐๑๑๔๘๑

(รายการที่ ๑๘ นี้ ไม่สามารถระบุว่า เพื่อพระอาพาธได้ เพราะเป็นรายการสร้างตึกใหม่

ตึกศูนย์การแพทย์สิริกิตต์ ตึกนี้สร้างเพื่อสาธารณโดยพระภิกษุสงฆ์สามารถมาใช้ได้ด้วย

แต่ไม่สามารถว่าจะระบุให้เฉพาะพระสงฆ์ได้ )

๑๙. โรงพยาบาลบ้านม่วง อ. บ้านม่วง จ. สกลนคร

สร้างตึกสงฆ์อาพาธ ๒ ชั้น ๖๐ เตียง

ธนาคารกรุงเทพฯ สาขาบ้านม่วง

เลขบัญชี ๖๓๖ - ๐ - ๑๙๐๕๓ - ๙

ชื่อบัญชี "หลวงปู่แฟ๊บ สุภัทโท" วัดบ้านดงหวาย

๒๐. โรงพยาบาลพิจิตร

ตึกสงฆ์อาพาธและหออายุกรรม

โทร ๐๕๖ - ๖๑๑๒๓๐ ต่อ ๑๓๑๓

ธนาคารทหารไทย สาขาสามง่าม

เลขบัญชี ๓๖๗ - ๒ - ๓๕๑๗๑ - ๙

ชื่อบัญชี "พระทองดี อนีโฆเพื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ"

หรือ ธนาคารกรุงไทย สาขาราษฏร์เกษมอุทิศ

เลขบัญชี ๓๔๙ - ๐ - ๐๓๐๗๐ - ๒

ชื่อบัญชี "พระทองดี อนีโฆเพื่อสร้างตึกสงฆ์อาพาธ"

โอนแล้วแฟกซ์ ๐๕๕ - ๓๓๔๕๔๑

๒๑. หลวงพ่อทอง จันทสิริ ( เจ้าอาวาสวัดอโศการาม )

หลังการผ่าตัดเนื้องอกในกระเพาะอาหาร ท่านต้องฉันยา Glivec ๑ เม็ดทุกวัน เม็ดละ ๓,๘๙๑ บาท

ธนาคารกรุงไทย สาขา ศรีนครินทร์ ก.ม. ๑๔

เลขบัญชี ๒๕๓ - ๐ - ๑๑๐๓๙ - ๕

ชื่อบัญชี "พระทอง นารีวงษ์"

(รายการนี้ไม่ออกใบอนุโมทนา)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น